Obec Kněževes OBEC KNĚŽEVES
Kněževeský e-Věstník
 
 
 
 
 
 
Informační oznámení

Informace o zpracovávání osobních údajů
podle zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“)

Právní základ zpracování
Právním základem zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání novinek e-mailem je Váš souhlas. Právním základem zpracování evidence udělených souhlasů je plnění právních povinností podle předpisů o ochraně osobních údajů. V rámci každého e-mailu budete mít možnost toto zasílání do budoucna odmítnout.

Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme?
Budeme o Vás zpracovávat tyto osobní údaje: Vaše jméno a příjmení, poštovní adresu (pouze obec, e-mailovou adresu a přehled e-mailů, které jsme Vám zaslali, popř. Vaše telefonní číslo. Dále budeme zpracovávat údaje o tom, jakým způsobem jste nám poskytli souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů (obvykle uložením informací o době udělení souhlasu; v případě elektronického souhlasu včetně uložení Vaší IP adresy, ze které jste souhlas autorizovali) a kdy jste jej odvolali.

Komu budeme Vaše údaje předávat?
K Vašim osobním údajům mohou získat přístup v určitém rozsahu (i) osoby, které pro nás vykonávají podpůrné činnosti, např. provozovatelé našich IT systémů, (ii) osoby zajišťující pro nás rozesílku e-mailů, pokud takové osoby budeme využívat, (iii) provozovatelé našich záložních serverů a datových záloh, (iv) naši právní, ekonomičtí a daňoví poradci a auditoři.

Jak dlouho budeme údaje o Vás zpracovávat?
Údaje o Vás budeme zpracovávat primárně do odvolání Vašeho souhlasu se zasíláním e-mailů a SMS zpráv. Údaje o tom, že jste nám souhlas udělili či jej odvolali, můžeme zpracovávat ještě po přiměřenou dobu po odvolání souhlasu za účelem prokázání, na jakém základě jsme Vám e-maily či SMS zprávy zasílali.

Kde se budou Vaše údaje zpracovávat?
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v našich interních počítačových systémech.

Za jakým účelem se budou Vaše údaje zpracovávat?
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze pro (i) zajištění lepší a efektivnější informovanosti obyvatel obce a (ii) zajištění informovanosti o dění v obci pomocí metod zpracování uvedených v Informačním oznámení zahrnuje především rozesílku důležitých obecních sdělení, oznamování termínů konání různých důležitých událostí a akcí, rozesílku novinek v obci, rozesílku upozornění obyvatelům, rozesílku sdělení o kulturním dění, rozesílku informací různých přidružených obecních spolků, a to v papírové podobě, automatizovaném nebo elektronickém formátu a především prostřednictvím pošty nebo elektronické pošty, telefonicky, SMS, MMS atd.), a jakýmkoli jiným elektronickým způsobem (např. internetové stránky, mobilní aplikace).

Poučení o Vašich právech
Upozorňujeme Vás, že nejste povinni nám jakékoliv údaje poskytnout a jejich poskytnutí je dobrovolné.

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“): Upozorňujeme, že máte právo u naší obce jakožto správce Vašich osobních údajů:

  1. požadovat přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, čímž se rozumí právo získat od naší obce jakožto správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v článku 15 GDPR,
  2. požadovat opravu osobních údajů, které o Vás zpracováváme, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování máte v některých případech právo požadovat také doplnění neúplných osobních údajů,
  3. požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou upraveny v článku 17 GDPR.
  4. požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v článku 18 GDPR,
  5. získat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo předat tyto údaje jinému správci, a to za podmínek a s omezeními uvedenými v článku 20 GDPR a
  6. máte právo vznést námitku proti zpracování ve smyslu článku 21 GDPR z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace.

Pokud obdržíme Vaši žádost ve smyslu předchozího odstavce, budeme vás informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce.

Pokud bychom nepřijali opatření, o které požádáte, jsme povinni Vás informovat bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí o důvodech nepřijetí opatření.

Upozorňujeme v této souvislosti, že v určitých případech stanovených Nařízením nejsme povinni zcela nebo zčásti Vaší žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li Vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech Vám můžeme (i) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo (ii) odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud obdržíme Vaši žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, můžeme Vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení Vaší totožnosti.

Dále Vás upozorňujeme, že v případě, kdy se domníváte, že naše obec zpracovává Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje Vaše práva, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů či máte právo požádat o soudní ochranu.

Kontaktní údaje
V případě jakýchkoliv dotazů či pokud chcete uplatnit Vaše zákonná práva či odvolat souhlas se zpracováváním osobních údajů udělený naší organizaci, nás můžete kontaktovat zasláním emailu na e-vestnik@knezeves.cz, osobně nebo poštou na adrese: U národního výboru 62, 252 68, Kněževes.

 
 
  Rozesílatel: Obec Kněževes, U Národního výboru 62, 252 68
IČ: 00241377
Telefon: 220 950 633
E-mail: obecknezeves@seznam.cz
Web: www.knezeves.cz
  Obec Kněževes